Központi telefon: +36 (30) 997-9372 | +36 (1) 385-0842 | Szerviz ügyelet: +36 (30) 865-8752 info@melde.hu
?

Visszaélés bejelentés

A PANASZOKRÓL ÉS A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEKRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI CLXV. TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER

A MELDE Kft. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény hatálya alá tartozó visszaélés-bejelentő (továbbiakban: Bejelentő rendszer) rendszert üzemeltet. A Bejelentő rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Cég tagjai számára a jogszabályok, valamint a közérdeket és a Cég nyomós érdekét sértő szabályok megsértésének bejelentésére. A Bejelentő rendszerbe a Cég munkavállalói, volt munkatársai, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött; valamint a Céggel szerződéses viszonyban álló, vagy állt magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő a nevét és a lakcímét, kapcsolati adatokat, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét is meg kell adni.

A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az anonim bejelentés esetén a kapcsolattartás a bejelentéskor megadott azonosító szám alapján lehetséges, melyet minden esetben az anonim bejelentőnek kell kezdeményezni.

Bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Felhívjuk a bejelentő figyelmét, hogy rosszhiszemű bejelentés esetén a Cég érintett tagja – ha azt szükségesnek ítéli – polgári- és esetlegesen büntetőjogi lépéseket tehet a bejelentővel szemben !

A bejelentések megtételére rendelkezésre álló lehetőségek:

– Elektronikus úton: visszaelesbejelentes@melde.hu

– Postai úton: MELDE Kft. – BEJELENTÉSEK 1116 Budapest, Építész u. 8-12.

– Telefonon: +36-30-997 9372

A telefonos elérhetőség minden munkanap 8.00-16.00 között üzemel.

A bejelentő, a bejelentés megtételével egyben nyilatkozik a fentiek tudomásulvételéről.

A bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási és adatvédelmi szabályok:

A bejelentést a Cég által erre a feladatra megbízott munkatárs kivizsgálja, megállapítja történt-e szabály- vagy törvényszegés, továbbá megteszi a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében.

A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével –csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, illetve a bejelentő hozzájárulása alapján a bejelentésben foglalt közérdeket és/vagy a Cég nyomós érdekét sértő szabálysértés kivizsgálása céljából a Cég, vagy a Cég érintett tagja kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő vagy a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja.

Az adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. A bejelentő személyes adatait a Cég, illetve a Cég érintett tagja a bejelentő egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát, illetve személyes adatait a Cég vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmas kezeli. A bejelentést és ahhoz kapcsolódó dokumentumok, adatok elkülönítetten, bizalmasan kerülnek tárolásra, ahhoz csak a Cég területén dolgozó dedikált munkatársak férhetnek hozzá.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Cég törli. Ha azonban a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a Cég legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárás jogerős lezárásáig kezeli.

A bejelentési rendszerből a Cég törli továbbá a bejelentés vizsgálatában ténylegesen nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatokat.

A Cég a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

Tájékoztatjuk, hogy a Cég a bejelentés vizsgálatát mellőzheti az alábbi esetekben:

• a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés;

• a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés;

• a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő

• ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

A bejelentő adatainak kezelésével összefüggésben jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, illetve jogosult adatainak módosítását és törlését, illetve zárolását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni. A bejelentő jogosult az adatainak kezelésével összefüggésben elutasított kérelme, panasza ellen bírósági jogorvoslattal élni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

A bejelentő adatainak kezelésére vonatkozó további szabályokat, illetve a Cég adatkezelési tevékenységének részletes szabályait a Cég GDPR szabályzata tartalmazza.