Központi telefon: +36 (30) 997-9372 | +36 (1) 385-0842 | Szerviz ügyelet: +36 (30) 865-8752 info@melde.hu
b

Adatkezelési Tájékoztató

MELDE Kft.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Melde Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja a vele kapcsolatba került személyek információs rendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Melde Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Melde Kft. bármely, a működése során tudomására jutott személyes adatot a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárások szerint kezel.

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Melde Kft. milyen adatokat tart nyilván, és azokat működése során milyen módon használja fel.

FOGALMAK:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük lehetőségének szűkítése céljából;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit az Érintett önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog írja elő, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „az érintett”: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának az Érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok

Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok alkalmazandók:

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), General Data Protection Regulation, a továbbiakban „GDPR”, valamint
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”).
 1. Adatkezelő

Név: Melde Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „Adatkezelő”)

Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12.

Cégjegyzékszám: 01-09-874405

Telefon: +36 (1) 385-0842

Web: www.melde.hu

E-mail: meldeadatvedelem@melde.hu

 1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag tisztességesen és törvényesen kezeli, az adatokat csak meghatározott célból, korlátozott ideig tárolja és a céltól eltérő módon nem használja fel. Az Adatkezelő az adatok tárolási módját úgy határozza meg, hogy az adat azonosítását csak az adatkezelés céljához szükséges ideig tegye lehetővé. Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében olyan megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek megakadályozzák az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

 1. Az adatkezelés

4.1 Az egyes adatkezelések során az eljárás általános szabályai:

 • Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya nincsen). Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Érintett bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (Az Érintett önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg.
 • Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 • Az Érintett bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, a Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Az Érintettek jogai a 7. pontban kerülnek részletezésre!

4.2       Az Adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4.2.1    Kapcsolatfelvétel weblapon keresztül

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

A weblapon keresztül történő kapcsolatfelvétel folyamán magánszemélyek, mint kapcsolattartók és képviselők adatainak kezelése elkerülhetetlen.

Az adatkezelés célja ügyfélkapcsolat létrehozása, tájékoztatás nyújtása, a weblap látogatóival való kommunikáció biztosítása.

Érintettek köre

Azok a személyek, akik bármilyen céllal a weblapon található „Kapcsolat” menüpont alatt található kommunikációs felületen keresik meg az Adatkezelőt.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre és célja

név

azonosítás, kapcsolattartás (Valós név megadása nem kötelező)

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás (Valós e-mail cím hiányában a honlap üzemeltetője nem tudja felvenni a kapcsolatot az üzenet küldőjével. Az e-mail címnek nem kell szükségszerűen személyes adatot, pl. tehát a küldő nevét tartalmaznia, így az üzenet küldője szabadon dönthet arról, hogy kíván-e a személyére utaló bármilyen információt közölni az Adatkezelővel)

telefonszám

kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A megkereséstől számított 3 évig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

az Adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

4.2.2    Üzleti ajánlat kérése

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

A megrendelések folyamán magánszemélyek, mint kapcsolattartók és képviselők adatainak kezelése elkerülhetetlen.

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Érintett megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre

Azok a személyek, akik azzal keresik meg az Adatkezelőt, hogy az általa fogalmazott termékekről vagy szolgáltatásokról árajánlatot adjon.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, név és cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre és célja

név

azonosítás, kapcsolattartás

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás

cégnév

azonosítás, kapcsolattartás,

cím

azonosítás, kapcsolattartás,

telefonszám

kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A bejelentést követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

az Adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

4.2.3    Szervizügyelet, hibabejelentés

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Az Érintett a megrendelt szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti, kérdéseit felteheti. Telefonhívás esetén beszélgetése rögzítésre kerül, de a hívás rögzítése előtt Az Érintettnek lehetősége van a vonal bontására.

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja (panaszos).

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata Az Érintett önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

Az Érintett az adatkezelés céljával összhangban, az Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

A kezelt adatok köre és célja

név

azonosítás, kapcsolattartás

e-mail cím

cégnév

cím

azonosítás, kapcsolattartás

panasz tárgya és tartalma

panaszkezelés

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az Adatkezelő és alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

4.2.4    A meghirdetett állás- és karrier lehetőségekre jelentkezőkkel kapcsolatos adatok

Az adatkezelés leírása és célja

A munkaviszonnyal összefüggésben a magánszemélyek, mint munkavállalók, adatainak kezelése elkerülhetetlen.

Az adatkezelés célja:

•          A jelentkezők azonosíthatósága.

•          A kiválasztási folyamat elősegítése 

Érintettek köre

Azok a személyek, akik az Adatkezelő által meghirdetett állás- és karrier lehetőségekre a pályáznak, jelentkeznek

Az adatkezelés jogalapja

•          GDPR 6. cikk (1) f), az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

•          GDPR 6. cikk (1) a), az Érintett hozzájárulása az adatainak kezeléséhez, hogy a kiválasztás során kapcsolatba tudjanak vele lépni, illetve megismerjék a munkára való alkalmasságát

A kezelt adatok köre és célja

A kezelt személyes adatok körébe tartoznak például, de nem kizárólag az alább felsorolt adatok és az önéletrajzban, motivációs levélben, valamint az interjú és jelentkezési folyamat során rögzített adatok.

a munkavállaló természetes személyazonosító adatai: családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje,

A munkára jelentkező/ pályázó azonosítása és a vele való kapcsolattartás

a munkavállaló e-mail címe;

telefonszám

lakcíme, tartózkodási helye;

állampolgársága;

telefonszáma, mobiltelefonszáma;

iskolai végzettsége, szakképzettsége;

A munkára jelentkező /pályázó képzettségének, alkalmasságának megállapítása

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatok a kiválasztási tevékenységek időtartama során kerülnek megőrzésre, majd a kiválasztási tevékenységek befejezésekor törlésre kerülnek.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

az Adatkezelő és a kiválasztásban részt vevő alkalmazottai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az adatok feldolgozásban az Adatkezelő azon munkavállalói vesznek részt, akik a 4. pontban ismertetett tevékenységek elvégzéséért felelősek. Az adatkezelő felhatalmazása alapján végzik az adatokkal a tevékenységi körüknek megfelelő műveleteket és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően járnak el.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat egyrészről papír alapon, kulccsal zárható szekrényben tárolja, másrészről elektronikus formában saját szerverein tárolja és a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés körülményei figyelembevételével megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 1. Az érintett jogai

7.1       A jogok gyakorlása

Az alábbiakban felsorolt érintetti jogok gyakorlását az Adatkezelő fenti elérhetőségei valamelyikére küldött levéllel vagy e-mail üzenettel lehet kezdeményezni. Az Adatkezelő a kérelem alapján hozott intézkedéséről a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül – amennyiben lehetséges és az érintett másképp nem kéri, elektronikus úton – tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem intézkedik az érintett kérelme nyomán, a fenti határidőn belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, illetve arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem benyújtása esetén az Adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.2       Hozzáférés

Az érintett a fenti elérhetőségekre küldött levélben vagy e-mail üzenetben kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, ennek keretében pedig azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy az érintett

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen alapon és az érintett mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, illetve kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintett ilyen tartalmú kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát géppel olvasható, széles körben használt elektronikus formátumban, ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számíthat fel.

7.3       Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa a helytelen adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.4       Törlés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt eseteket ide nem értve – köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását levél vagy e-mail küldésével lehet kifejezni.
 3. c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. d) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fenti feltételek fennállása esetén az Adatkezelő az adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul törli.

7.5       Hordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az adatkezelők közötti közvetlen továbbítást.

7.6       Az adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

telefonszám: +36 1 391 1400

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

Az érintett továbbá a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató tartalmát bármikor megváltoztassa. A megváltozott Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő honlapján való közzététel időpontjától hatályos.